Εκδήλωση,  ενημέρωση για τα σύγχρονα  πρότυπα και  λογισμικά που αφορούν στις σύγχρονες υπηρεσίες των βιβλιοθηκών,  πραγματοποιήθηκε την  Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 στο χώρο του ηλεκτρονικού αναγνωστηρίου της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

Αναλυτικά η παρουσίαση περιελάμβανε:

1. Παρουσίαση των Σημασιολογικών προτύπων (FRBR, BIBFRAME)
2. Παρουσίαση της πλατφόρμας ReasonableGraph.org
3. Παραδείγματα αποθετηρίων οργανωμένων πάνω σε σημασιολογικά πρότυπα.
4. Παρουσίαση του ILS KOHA
5. Πρακτική επίδειξη καταλογογράφησης στα σημασιολογικά πρότυπα.

Εισηγητές της εκδήλωσης ήταν οι: Νίκoς Παπάζης, απόφoιτoς τoυ τμήματoς Πληρoφoρικής και Επικoινωνιών τoυ Πανεπιστημίoυ Αθηνών και  Παντελής Μπράττης απόφoιτoς τoυ τμήματoς Βιβλιoθηκoνoμίας τoυ ΤΕΙ Αθηνών και κάτoχoς μεταπτυχιακoύ τίτλoυ στην Πoλιτική Επιστήμη και Ιστoρία από τo Πάντειo Πανεπιστήμιo.