Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ):

Βιοϊατρική ΜηχανικήMaster of Science (MSc) in Biomedica Engineering

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο). Ειδικότερα:

 • Διπλωματούχοι Μηχανικοί,
 • Πτυχιούχοι του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών,
 • Πτυχιούχοι του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού,
 • Πτυχιούχοι θετικών επιστημών
 • Πτυχιούχοι Ιατρικών σχολών
 • Πτυχιούχοι Φυσιοθεραπευτές
 • Πτυχιούχοι Νοσηλευτές
 • Πτυχιούχοι ΤΕΦΑΑ και
 • Πτυχιούχοι άλλων τμημάτων ΑΕΙ μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής επιλογής φοιτητών.

Ο τίτλος Σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ όπως απονέμεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. – M.Sc.) στην «Βιοϊατρική Μηχανική»

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι δεκαοκτώ (18) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας με ομαδοποίηση των ωρών διδασκαλίας κατά Παρασκευή ή/και Σάββατο ή/και Κυριακή (εκτός ωρών εργασίας προς διευκόλυνση της συμμετοχής εργαζόμενων) και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Η γλώσσα διδασκαλίας του εν λόγω μεταπτυχιακού είναι η αγγλική, παρέχοντας (ανά περίπτωση) αναγνώριση γλωσσομάθειας για μετέπειτα εξειδίκευση ή εργασία στο εξωτερικό.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ – ΜSc ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έως σαράντα (40) φοιτητές.

Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 2.500€  συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 800€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 800€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 900€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο. Θα παρέχεται κατάλληλος αριθμός υποτροφιών (που θα καλύπτει όλα τα έξοδα φοίτησης), ενώ επιδιώκεται η χρηματοδότηση διεξαγωγής επιλεγμένων διπλωματικών εργασιών σε συνεργαζόμενους φορείς του εξωτερικού (μέσω χορηγιών).

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ

http://biomed.teiwm.gr/

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο της γραμματείας, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
 • Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας (εφόσον υπάρχει).
 • Άλλα πιστοποιητικά (π.χ. επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 • Δύο (2) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά, μέχρι 21-01-2019 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier.

Ταχυδρομική Διεύθυνση

ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

ΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική»

Υπόψιν Γραμματεία ΠΜΣ

Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία ή το Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος:

Γραμματεία ΠΜΣ

Διοικητήριο – Γραμματεία ΠΜΣ

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

Τηλ: 2461 0 68239

e-mail: sec-mech@teiwm.gr

Διευθυντής ΜΠΣ

Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Τσουκνίδας

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

Τηλ: 6944 830603

e-mail: tsouknidas@teiwm.gr

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Αλέξανδρος Τσουκνίδας

Επίκουρος Καθηγητής