ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

TMHMA ΜΗΧΑΝ/ΓΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ & ΒΙΟΜ/ΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕ

ΠΜΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ & ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τηλ.: 2461 0 68239 , 2461 0 68067

Φαξ: 2461 0 38675 ή 2461 0 39682

Email:  weld-ndt@grad.teiwm.grsec-mech@teiwm.gr

                                                                       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:

«Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» –

“Master of Science (MScin Welding Engineering and Non Destructive Inspection”.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε συνεργασία με:

1) το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων (Welding Greek Institute, WGI), το οποίο είναι διαπιστευμένος φορέας για τη διδασκαλία του προγράμματος  εκπαίδευσης που οδηγεί, μετά από επιτυχημένη διαδικασία εξετάσεων, στην απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer). Το δίπλωμα αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί κριτήριο αλλά και απαίτηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 3834 και  ΕΝ 1090.

2) το  Κέντρο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου  (Technology and Quality Control Centre, TQCC)

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Ποιοτικού Ελέγχου είναι ένα επίσημο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από τον μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσωπικού στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε), μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT) και της Διεθνούς Επιτροπής Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT) και διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, εκτός από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» που το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί, έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer) καθώς και Πιστοποιητικών Επιπέδου L2  στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους.

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc

http://weld-ndt.teiwm.gr/

Οι Αιτήσεις εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, θα κατατίθενται μέχρι τις 05/10/2018 και πρέπει να συνοδεύονται από:

Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Βιογραφικό Σημείωμα

Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία

Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)

Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)

Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές

Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)

2 φωτογραφίες διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

Ταχυδρομική Διεύθυνση

ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ

Υπόψιν Γραμματεία ΜΠΣ Τμ. Μηχ/γων Μηχ/κών & Βιομ/κού Σχεδ/σμού

Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:

Διευθυντής ΠΜΣ
Καθηγητής Δρ. Στέργιος Μαρόπουλος
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ,

Διοικητήριο

Τηλ: 2461 0 68218
e-mail: maropou@teiwm.gr

¨      Γραμματεία ΠΜΣ
Διοικητήριο – Γραμματεία ΜΠΣ Τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κων & Βιομ/κού Σχεδ/σμού ΤΕ
Τηλ: 2461 0 68239/68288
e-mail: weld-ndt@grad.teiwm.gr

 

Ο Δν/της του ΜΠΣ 

Δρ. Μαρόπουλος  Στέργιος

Καθηγητής