ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

στη «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων» 

Διάρκεια σπουδών: Τρία (3) εξάμηνα

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 20182019 

To Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων

στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)

(ΦΕΚ 3404/τ. B’/10-08-2018)  

 με τίτλο:

«Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων»

«MSc in TAX CONSULTANCY AND BUSINESS LEGISLATION »

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας έχει ως σκοπό την εξειδίκευση την εξειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων Λογιστικών, Χρηματοοικονομικής, Τραπεζικής, Διοίκησης στον τομέα της Φοροτεχνικής και της Νομοθεσίας των Επιχειρήσεων.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι οι εξής:

• Η  εφαρμογή και επιστημονική κατάρτιση των Ελληνικών Φορολογικών Λογιστικών και Ελεγκτικών Προτύπων στις επιχειρήσεις

• Η πλήρη επιστημονική κατανόηση και έρευνα πάνω στα αντικείμενα  και στις σύγχρονες τάσεις  στη Φορολογική Λογιστική και Νομοθεσία  των επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους μπορούν:

• Να συμπληρώνουν φορολογικά έντυπα τόσο των φυσικών όσο και των νομικών προσώπων.

• Να αναλύουν τις εναλλακτικές φορολογικές πρακτικές και να συμβουλεύουν επαρκώς τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

• Να τηρούν λογιστικά αρχεία όλων των κατηγοριών σύμφωνα με την κείμενη φορολογία, τα ΕΛΠ, τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ).

• Να καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία και να αναλύουν τις φορολογικές προεκτάσεις των λογιστικών δεδομένων

• Να συλλέγουν, να καταγράφουν να αναλύουν αλλά και να κρίνουν τη χρηματοοικονομική και φορολογική κατάσταση τόσο των επιχειρήσεων αλλά και των φυσικών προσώπων

• Να αποκομίσουν εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης φορολογικών -λογιστικών και ελεγκτικών προβλημάτων, οι οποίες απαιτούνται στην έρευνα και στην καινοτομία προκειμένου να αναπτυχθούν νέες γνώσεις και διαδικασίες στη σχετική επιστήμη.

• Να διεισδύουν στη θεωρία αλλά και στην πράξη των νέων φορολογικών και ελεγκτικών προτύπων.

• Να συντάσσουν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις με βάση τόσο τα ΕΛΠ όσο και ΔΛΠ

• Να ελέγχουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι οποίες προβλέπονται τόσο από τα ΕΛΠ όσο και από τα ΔΛΠ

• Να εφαρμόσουν την κοστολόγηση αλλά και τη διοικητική λογιστική στην κατάρτιση των προϋπολογισμών

• Να εφαρμόσουν τις διαδικασίες εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου σε επιχειρήσεις, καθώς και τη νομοθεσία που αφορά σε εφαρμοσμένη λογιστική,  φορολογικά,  εργατικά και εμπορικά θέματα (ιδίως εμπορικών εταιριών).

• Να εφαρμόσουν οικονομικές μεθόδους με στόχο την αξιοποίηση των στατιστικών δεδομένων  που αφορούν στην εφαρμοσμένη φορολογική λογιστική και ελεγκτική των επιχειρήσεων.

• Να αναπτύξουν τις εφαρμοσμένες δεξιότητες και εξειδικευμένες γνώσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φοροτεχνικών και ελεγκτικών μηχανισμών τόσο στα Νομικά πρόσωπα του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα.

• Να αναπτύξουν τις ερευνητικές δεξιότητες όσο και την κριτική σκέψη στην ανάλυση των φορολογικών και ελεγκτικών προτύπων.

• Την εφαρμογή σε συνθήκες αγοράς των νομών και των διατάξεων της Φορολογίας, της Λογιστικής αλλά και  του Εσωτερικού  και Εξωτερικού Ελέγχου των επιχειρήσεων.

• Την εφαρμογή Συμβουλευτικών πρακτικών στην φορολογία των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων.

• Η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

• Η κάλυψη των αναγκών σε ανώτατο μεταπτυχιακό επίπεδο για διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

• Η πλήρης κατανόηση της φορολογικής  λογιστικής όπως η παρακολούθηση και ανάλυση των φορολογικών πρακτικών τόσο σε φυσικά πρόσωπα όσο και σε νομικά αλλά και η εφαρμογή της νομοθεσίας των επιχειρήσεων τόσο από δημοσίους φορείς όσο και από  ιδιωτικούς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων απευθύνεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, σε πτυχιούχους Οικονομικών τμημάτων, Λογιστικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Χρηματοοικονομικής, Ελεγκτικής, Τραπεζικής και συναφών επιστημονικών αντικειμένων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή / και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, όπως επίσης σε αποφοίτους Νομικής και Πολιτικών Επιστημών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί στο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων θα είναι 3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Το ΠΜΣ στη Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Οκτώβριο 2018 και θα γίνονται σε δύο ημέρες, Παρασκευή μετά τις 17:00 και Σάββατο μετά τις 9:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1ο  Εξάμηνο

1. Γενικές Αρχές Φορολογικής Λογιστικής

2. Φορολογικό Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών

3. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις (ατομικές και ενοποιημένες) και Αποτίμηση επιχειρήσεων

4. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

5. Φορολογική Διοίκηση και Προχωρημένη χρηματοοικονομική ανάλυση

6. Λογιστική και Ελεγκτική Νομοθεσία Επιχειρήσεων

2ο  Εξάμηνο

7. Εφαρμοσμένη Φορολογική Λογιστική και Ελεγκτική Επιχειρήσεων

8. Φορολογικά / Λογιστικά αρχεία και στοιχεία και παραστατικά φορολογικών συναλλαγών

9. Κοστολόγηση και Διοικητική Λογιστική

10. Φορολογική εγκληματικότητα,  Οικονομική / φορολογική απάτη

11. Στατιστική των Επιχειρήσεων

12. Φορολογική Εταιρική Διακυβέρνηση

3ο  Εξάμηνο

 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018‐2019 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. έως σαράντα (40) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων φοιτητών ακολουθείται ότι προβλέπεται στον εσωτερικό κανονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Τα δίδακτρα ανέρχονται στο ποσό των 2.900€. Για τη διευκόλυνση των φοιτητών γίνεται δεκτή η τμηματική καταβολή των διδάκτρων. Σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, το ποσό των διδάκτρων το οποίο έχει ήδη καταβληθεί, δεν επιστρέφεται.

Απαλλάσσονται  από  τα  τέλη  φοίτησης  οι  φοιτητές  του  ΠΜΣ  σύμφωνα  με  τους

όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρ. 35, παρ. 2, Ν. 4485/2017).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.   Αίτηση συμπληρωμένη (Επισυνάπτεται στο τέλος της προκήρυξης).

2.   Αντίγραφο τίτλου σπουδών.

3.   Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας.

4.   Αναλυτικό    βιογραφικό    σημείωμα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε  από τον επαγγελματικό χώρο.

2.   Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής / Γαλλικής / Γερμανικής. Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας, η οποία θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή πιστοποιητικού επιπέδου Lower, είτε με εξετάσεις που θα πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής.

3.   Επιστημονικές Δημοσιεύσεις.

4.   Άλλοι τίτλοι σπουδών.

5.   Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.

6. Οτιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητα για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

 Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης  και Επιλογής με βάση τα παρακάτω κριτήρια, σε κλίμακα από 0 μέχρι 100:

  • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών π.χ. βαθμός πτυχίου 8 ισοδυναμεί με 8  μόρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 10.
  • Αριθμός προπτυχιακών μαθημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ. Μέγιστος αριθμός μορίων 5.

ü  0 μαθήματα = 0 μόρια

ü  1 έως 3 μαθήματα = 2 μόρια

ü  4 και άνω μαθήματα = 5 μόρια

  • Αποδεδειγμένη Επαγγελματική προϋπηρεσία σχετική με το ευρύτερο αντικείμενο του ΜΠΣ. Μέγιστος αριθμός μορίων 30.

ü  0 μήνες = 0 μόρια

ü  Έως 2 μήνες = 2 μόρια

ü  Πάνω από 2 μήνες έως και 12 μήνες = 10 μόρια

ü  Πάνω από 12 μήνες έως και 36 μήνες = 20 μόρια

ü  Πάνω από 36 μήνες = 30 μόρια

  • Γνώση Ξένης Γλώσσας (Αγγλικά – Γαλλικά – Γερμανικά). Μέγιστος αριθμός μορίων 10.

ü  Επαρκής γνώση (Lower ή αντίστοιχο του Lower) 5 μόρια

ü  Άριστη γνώση (Proficiency ή αντίστοιχο του Proficiency) 10 μόρια

  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή διεθνή συνέδρια. Μέγιστος αριθμός μορίων 25.

ü  1 δημοσίευση = 10 μόρια

ü  2 και άνω δημοσιεύσεις = 25 μόρια

  • Δεύτερο πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 10 μόρια.  Μέγιστος αριθμός μορίων 10.
  • Δεύτερο μεταπτυχιακό ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος 10 μόρια.  Μέγιστος αριθμός μορίων 10.

Υποβολή δικαιολογητικών:

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 1-9-2018 έως 6-10-2018 (με ενδεχόμενη παράταση των αιτήσεων αν κριθεί αναγκαίο) καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις παρακάτω γραμματείες

(Ο φάκελος θα περιέχει την ένδειξη: Για το ΜΠΣ «Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων»).

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στις παρακάτω γραμματείες.

Ώρες: 9:00-15:00 – Τηλ:   2461068204

E-mail: akagkaris@teiwm.gr)

Γραμματεία Μεταπτυχιακού Προγράμματος Φοροτεχνική και Νομοθεσία Επιχειρήσεων

Ώρες:  9:00-13:00 – Τηλ:    2461068163, 2461068063

E-mail: tax.company.law@gmail.com

Γραμματεία Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ώρες: 9:00 – 14:00- Τηλ:   2461068222

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση

tax.company.law@gmail.com

Πρόσθετες  πληροφορίες  παρέχονται  στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  http://af.teiwm.gr

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ

ΑΙΤΗΣΗ