Ορισμός κεντρικής εφορευτικής επιτροπής των εκλογών για τα αξιώματα του Προέδρου και Αν. Προέδρου του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 11, 15γ, 23 και 24 του N.4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) « Οργάνωση και λειτουργίας ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

2. Το με αριθμ. πρωτ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β΄) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,  Έρευνας και  Θρησκευμάτων με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των ΑΕΙ κλπ….».

3. Το με αριθμ. πρωτ. Φ.ΔΔ.3/1.4/3538/12-11-2018 έγγραφο του Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας, με το οποίο έγινε η προκήρυξη εκλογών για τα αξιώματα του Προέδρου και των Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

Αποφασίζουμε

Ορίζετε ως κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για τα αξιώματα του Προέδρου και των Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας οι κ.κ.:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Μιχάλας Άγγελος, Καθηγητής, ως Πρόεδρος
    1. Φωτιάδης Δημήτριος, Επ. Καθηγητής, ως μέλος
  2. Βέργαδος Δημήτριος, Επ. Καθηγητής, ως μέλος ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
    1. Σινάτκας Ιωάννης
    2. Σταμπουλτζής Μιχαήλ
    3. Νικολάου Σπυρίδων

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Έργο της τριμελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής είναι η ορθή προετοιμασία και η ομαλή διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αν. Προέδρου του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 28-11-2018 ημέρα Τετάρτη, στο χρονικό διάστημα από

11.00 έως 13.00 και τυχόν επαναληπτικές εκλογές θα διενεργηθούν την  29-11-2018 ημέρα Πέμπτη, στο ίδιο χρονικό διάστημα.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ

Γκανάτσιος Στέργιος