Κάνουμε γνωστό ότι την 17-6-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή  (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη):

  1. Ορισμός επιτροπής διεξαγωγής συνοπτικών διαγωνισμών ανάθεσης έργων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας,για το 2018.

   

Ο  Πρύτανης του Τ.Ε.Ι.

Γκανάτσιος Στέργιος