Κάνουμε γνωστό ότι την 24-8-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα  10.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή

  1. Ορισμός  Επιτροπών Ελέγχου (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για την τήρηση των όρων της σύμβασης για τη «Μίσθωση 150 κλινών για τη στέγαση σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. Δυτ. Μακεδονίας, στην Κοζάνη» για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 30-06-2020 (αριθμ. διακ. 5/2018). Η θητεία των Επιτροπών θα είναι μέχρι τη λήξη των παραπάνω συμβάσεων.

 

Ο  Πρύτανης του Τ.Ε.Ι.

Γκανάτσιος Στέργιος