Κάνουμε γνωστό ότι την 17-10-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα  9.30 π.μ. στο χώρο συνεδριάσεων της Συγκλήτου  του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας (Υπόγειο Διοικητηρίου), η επιτροπή που ορίστηκε από τη Σύγκλητο  του Ιδρύματος για την πραγματοποίηση κληρώσεων για τη συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων, θα κάνει ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ για την παρακάτω Επιτροπή

 

  1. Ορισμός εισηγητικών Επιτροπών (τακτικά μέλη)  για την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», αρ. διακήρ. 7/2018. Η θητεία των Επιτροπών θα είναι μέχρι την ολοκλήρωση του παραπάνω διαγωνισμού.

 

Ο Πρύτανης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας

Γκανάτσιος Στέργιος