11Δεκ 2019

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: α) παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη από 01-01-2020 έως 31-03-2021 β) παροχή υπηρεσιών συντήρησης και πιστοποίησης των ανελκυστήρων των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα από 01-01-2020 έως 31-03-2021   ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΑΝ. 2020-21-19PROC006009088

04Δεκ 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Ανάδειξη αναδόχου για τη φύλαξη των κτιρίων του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, με αρ. διακήρ. 10/2019. Συνημμένα αρχεία: Πλήρες κείμενο Διακήρυξης 10/2019 (με ΑΔΑΜ) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, […]

18Νοέ 2019

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για: α) παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη β) παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολόγου για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα και γ) παροχή υπηρεσιών υδραυλικού για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα   ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ 2019-20 (19PROC005867622)

16Οκτ 2019

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανακυκλωμένου φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα. ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ 2019 – 19

08Οκτ 2019

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την «Ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των σταβλικών εγκαταστάσεων και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών) για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ) Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα», με αρ. διακήρ. 9/2019 Συνημμένα αρχεία: Πλήρες κείμενο Διακήρυξης 9/2019 (με ΑΔΑΜ) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί […]

26Σεπ 2019

Προσωρινή διακοπή των ομοσπονδιακών υπηρεσιών προς φοιτητές και προσωπικό  Λόγω απαραίτητων αλλαγών στον ιδρυματικό κατάλογο του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, οι φοιτητές και το προσωπικό δεν θα έχουν πρόσβαση στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τον ιδρυματικό λογαριασμό, για λίγες ημέρες. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις υπηρεσίες: * ΑΠΕΛΛΑ * ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ * ΕΥΔΟΞΟΣ * ΑΤΛΑΣ * ΔΗΛΟΣ365 Στις ιδρυματικές υπηρεσίες, πχ: […]