Αυτοτελή τμήματα

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Θεοδώρα Αντωνιάδου, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τηλ. 2461068286, εσωτ.(1286)

Email: tantoniadou@teiwm.gr

Πελαγία Λίτσιου

Τηλ. 2461068278, εσωτ.(1278)

Email: plitsiou@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Η παρακολούθηση της λογιστικής και διαχειριστικής κίνησης του ειδικού λογαριασμού καθώς και η πληρωμή των δαπανών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση της επιτροπής ερευνών. Η εκτέλεση των αποφάσεων της επιτροπής. Η μελέτη και επεξεργασία των κατευθύνσεων που προδιαγράφει η επιτροπή και η υποβολή στην επιτροπή προτάσεων για νέες κατευθύνσεις. Η διοικητική υποστήριξη των αποφάσεων του Ιδρύματος που αφορούν την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ελευθερία Ευαγγέλου, Προϊσταμένη

Τηλ. 2461068101, εσωτ.(1101)

Email: everi@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες αυτού του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

Την πραγματοποίηση επαφής με τοπικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του νομού και της ευρύτερης περιοχής με σκοπό την ενημέρωση, την προετοιμασία και τη συμμετοχή του ιδρύματος σε έργα τοπικού, περιφερειακού, εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου.

Την υποβολή προτάσεων για την κατάρτιση παντός είδους προγραμμάτων που αναφέρονται στην ανάπτυξη του ιδρύματος και ιδίως σε θέματα ίδρυσης, κατάργησης, μετονομασίας σχολών, τμημάτων και λοιπών μονάδων καθώς επίσης και σε θέματα αναγκών σε μέσα και προσωπικό κάθε κατηγορίας και με οποιαδήποτε σχέση.

Την μέριμνα για τη μελέτη και την υπόδειξη μέτρων για την απλούστευση των γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών. Την μέριμνα για την κατάρτιση μελετών και εισηγήσεων καθιέρωσης προσφορότερων μεθόδων εργασίας για ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών θεμάτων. Την υπόδειξη τρόπων για την εκκαθάριση και μικροφωτογράφηση των αρχείων του Ιδρύματος σε συνεργασία με το τμήμα Πληροφορικής.

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Αναστάσιος Γεωργιάδης, Προϊστάμενος

Τηλ. 2461068027, εσωτ.(1027)

Email: ageorgiad@teiwm.gr

Ζήσης Στογιάννης

Τηλ. 2461068166, εσωτ.(1166)

Email: noc@teiwm.gr , zstogian@teiwm.gr

Ηλίας Τσιότσιας

Τηλ. 2461068027, εσωτ.(1027)

Email: etsiots@teiwm.gr

Δημήτρης Κάργας

Τηλ. 2461068167, εσωτ.(1167)

Email: noc@teiwm.gr , ddkargas@teiwm.gr

Ανδρέας Οικονομόπουλος

Τηλ. 2461068018, εσωτ.(1018)

Email: helpdesk@teiwm.gr , aoikonomop@teiwm.gr

Ευάγγελος Νένος

Τηλ. 2461068026, εσωτ.(1026)

Email: nenos@teiwm.gr

Ιωάννης Πιτσιάβας

Τηλ. 2461068913, εσωτ.(1913)

Email: ipitsiavas@teiwm.gr

Στυλιανός Δεσποτάκης

Τηλ. 2385054625

Email: stedes@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

Την εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας των μηχανογραφικών συστημάτων (κεντρικών και περιφερειακών). Τη μέριμνα για την ασφαλή τήρηση των αρχείων πληροφοριών και των προγραμμάτων, ώστε να επιταχύνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Την παρακολούθηση των τεχνολογιών οργάνωσης γραφείου και την πρόταση νέων εφαρμογών με την υιοθέτηση των τεχνολογιών αυτών. Τη μέριμνα για την τήρηση των βαθμών ασφαλείας των αρχείων πληροφοριών ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα τους.

Την παρακολούθηση των δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων και την φροντίδα για την άρση αυτών. Τη μέριμνα για τη σύνταξη προδιαγραφών εξοπλισμού Πληροφορικής (Hardware/Software) για τις υπάρχουσες ή νέες ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, καθώς επίσης και για τη σύνταξη συμβάσεων προμήθειας και συντήρησης του εξοπλισμού Πληροφορικής.

Την επιμέλεια του δικτύου των τερματικών μονάδων και των περιφερειακών συσκευών. Τη φροντίδα για τη βασική συντήρηση μηχανημάτων, (υποστήριξη όχι υψηλού επιπέδου). Τη μέριμνα για την ικανοποιητική λειτουργία του Η/Υ από πλευράς λογισμικού με συνεχή έλεγχο απόδοσης.
Την παρακολούθηση, βελτίωση και ενημέρωση με νέες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και των βοηθητικών του προγραμμάτων.

Την παροχή στα στελέχη των διοικητικών υπηρεσιών κάθε δυνατής βοήθειας στην προσπάθεια τους να εγκαταστήσουν τοπικές εφαρμογές στους περιφερειακούς σταθμούς εργασίας τους (π.χ. επεξεργασία κειμένων, οργάνωση αρχείων, επεξεργασία πινάκων κ.λπ.) και την εξασφάλιση της συμβατότητας των εφαρμογών αυτών με τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα.

Τη διασφάλιση της συντήρησης του εξοπλισμού με βάση τις υπάρχουσες συμβάσεις.
Την ενημέρωση και εκπαίδευση των χρηστών των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος σε θέματα πληροφορικής. Την υποστήριξη των χρηστών (διοικητικές υπηρεσίες, εκπαιδευτικό προσωπικό, προσωπικό ερευνητικών προγραμμάτων, σπουδαστές) στην αναζήτηση και πρόσβαση σε διεθνείς βάσεις δεδομένων.

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νικόλαος Ράμμος, Προϊστάμενος

Τηλ. 2461068272, εσωτ.(1272)

Email: rammos@teiwm.gr

Ιωάννης Κυρατζής

Τηλ. 2461040161-4, εσωτ.(256)

Email: jkyratzis@teiwm.gr

Γεωργία Μήτσιου

Τηλ. 2461040161-4, εσωτ.(253)

Email: gmitsiou@teiwm.gr

Χαράλαμπος Καμπουρίδης

Τηλ. 2461040161-4, εσωτ.(209)

Email: ckampourid@teiwm.gr

Δημήτριος Βλαχόπουλος

Τηλ. 2461040161-4, εσωτ.(151)

Email: dvlahop@teiwm.gr

Γεώργιος Λάλος

Τηλ. 2461040161-4, εσωτ.(208)

Email: glalos@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

Τη σύνταξη ή ανάθεση εκπόνησης τεχνικών και οικονομικών μελετών για κατασκευές και επισκευές έργων. Τη δημοπράτηση έργων ή μελετών, την κατάρτιση των απαιτούμενων τευχών και συμβάσεων. Την επίβλεψη έργων ή μελετών που ανατέθηκαν ύστερα από διαγωνισμό ή από απ’ ευθείας ανάθεση. Τη σύνταξη και τον έλεγχο των επιμετρήσεων, πρωτοκόλλων αφανών εργασιών, λογαριασμών, πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών Συγκριτικών Πινάκων, Πρωτοκόλλων παραλαβής έργων ή μελετών σύμφωνα με όσα ορίζει η σχετική με τα δημόσια έργα Νομοθεσία.

Τη σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων και τη μέριμνα για την έγκριση και την υλοποίηση τους. Τη διενέργεια αυτοψιών και τη σύνταξη γνωματεύσεων και εκθέσεων για τεχνικά θέματα. Τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια υλικού και μηχανημάτων για τις κατασκευές και επισκευές. Τη σύνταξη μελετών για την ανάπτυξη υπηρεσιών και προσωπικού στις κτιριακές εγκαταστάσεις. Το συντονισμό της εκτέλεσης των έργων καθώς και τον προγραμματισμό τους.

Τη συνεχή επιθεώρηση των κτιριακών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, υδραυλικών εγκαταστάσεων, του τηλεφωνικού δικτύου και των κλιματιστικών εγκαταστάσεων και τη συντήρηση και επισκευή τους. Τη σύνταξη τεχνικών μελετών για τις απαιτούμενες εργασίες συντήρησης και επισκευής που ξεπερνούν τις δυνατότητες του τεχνικού προσωπικού και την εισήγηση για ανάθεση των εργασιών αυτών σε ιδιώτες σύμφωνα με όσα ορίζει η νομοθεσία για τα δημόσια έργα. Τη σύνταξη προδιαγραφών και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων υλικού, ανταλλακτικών και εργαλείων. Την ευθύνη για την κατάρτιση, έγκριση και επίβλεψη εφαρμογής προγραμμάτων ετήσιας συντήρησης των κτιρίων και των λοιπών εγκαταστάσεων του Τ. Ε. Ι. Τη μέριμνα για την ασφάλεια, την πυρασφάλεια και τη φύλαξη των εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι. Τη μέριμνα για την εκτέλεση έργων συντήρησης και ανάπτυξης του πρασίνου, την επιμέλεια των κήπων και του περιβάλλοντα χώρου καθώς και της λειτουργικότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Ιδρύματος.

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αναστασία Κωνσταντινίδου, Προϊσταμένη

Τηλ. 2461068248, εσωτ.(1248)

Email: pubrel@teiwm.gr , akonstan@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την καλλιέργεια, ανάπτυξη και οργάνωση των δημοσίων σχέσεων του Τ.Ε.Ι.

Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής στη δημοσιότητα της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και λοιπής δραστηριότητας του Τ. Ε. Ι. Για τον παραπάνω σκοπό απαιτείται η στενή συνεργασία με τα κάθε φύσεως Μ.Μ.Ε. με τα οποία φροντίζει να διατηρεί άριστες σχέσεις. Τη μέριμνα για την έκδοση πληροφοριακού και διαφημιστικού εντύπου υλικού, καθώς και άλλου υλικού (δισκέτες CD, βιντεοταινίες) που προβάλλει τη δραστηριότητα που αναπτύσσεται στο Ίδρυμα. Τη μέριμνα για την οργάνωση και διεξαγωγή διαλέξεων, συνεδρίων, τελετών, εορτών, λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων και την τήρηση της σχετικής εθιμοτυπίας.

Την παρακολούθηση του τύπου και των λοιπών μέσων Μαζικής ενημέρωσης σε θέματα που αφορούν το Τ.Ε.Ι. και την επιμέλεια των ανακοινώσεων και απαντήσεων σε δημοσιεύματα. Τη μέριμνα για τον προγραμματισμό και την οργάνωση της προβολής του Τ.Ε.Ι. στο εξωτερικό, ιδίως την έκδοση ειδικών πληροφοριακών εντύπων και άλλου απαραίτητου υλικού (ηλεκτρονικού κ.λ.π.).
Την επιμέλεια για τη συνεργασία του ιδρύματος με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και τη μέριμνα για την υπογραφή και υλοποίηση των συμφωνιών, η συγκέντρωση και διανομή προγραμμάτων επιστημονικών ανταλλαγών, καθώς και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών.

Την επιμέλεια για τη συμμετοχή του ΤΕΙ στα Κοινοτικά προγράμματα, καθώς και σε κάθε πρόγραμμα εκπαιδευτικών ανταλλαγών, επισκέψεων, υποτροφιών κ.λπ. σε συνεργασία με τις οικείες σχολές.

Την παροχή πληροφοριών σε όλους τους ενδιαφερόμενους σχετικά με Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης των χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενημέρωση όλων των μελών του Τ. Ε. Ι. για τις δυνατότητες που παρέχουν τα διάφορα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τη μέριμνα για την οργάνωση της υποδοχής διαμονής και της φιλοξενίας αλλοδαπών επιστημόνων και σπουδαστών στα πλαίσια Κοινοτικών ή άλλων προγραμμάτων που μετέχει το Τ. Ε. Ι.

Την τήρηση της ξενόγλωσσης αλληλογραφίας, τη διενέργεια των απαιτούμενων μεταφράσεων και την κάλυψη της διερμηνείας.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Αγγελική Στεργιοπούλου

Τηλ. 2461068276, εσωτ.(1276)

Email: asterg@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Η Γραμματεία Προέδρου – Αντιπροέδρων και Γενικού Γραμματέα που αντιστοιχεί από διοικητικής άποψης με τμήμα, παρέχει γραμματειακή υποστήριξη στο έργο των ατομικών οργάνων τα οποία αναφέρονται στο τίτλο της οργανικής μονάδας. Η Γραμματεία αυτή υπάγεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι.

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Κανάβας Γεώργιος, Προϊστάμενος

Email: gkanavas@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Νομική Υποστήριξη του Ιδρύματος. Υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του ΤΕΙ

  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας