ΕΛΚΕ

15Οκτ 2018

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλαίσια του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (SAVE –WATER) και MIS 5032755 , του προγράμματος ‘INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020’ που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους.   Περισσότερα

05Οκτ 2018

Οριστικοί πίνακες κατάταξης αποτελεσμάτων για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» με MIS 5030473 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» Πρόσκλησης 5835/31-07-2018.   Περισσότερα

03Οκτ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου στα πλαίσια του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (SAVE –WATER) και κωδικό 2018ΕΠ50560026, (κωδ. resCom 80230), του προγράμματος […]

27Σεπ 2018

Έγκριση – επικύρωση πρακτικών διαδικασίας αξιολόγησης, υποψηφίων νέων διδακτόρων για απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και MIS 5030473 Υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, δικαιούται να προσφύγει στην Μονάδα Οικονομικής […]

21Σεπ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την προμήθεια Εργαστηριακών Οργάνων στα πλαίσια του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (SAVE –WATER) και κωδικό 2018ΕΠ50560026, του προγράμματος ‘INTERREG IPA II […]

20Σεπ 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την Προμήθεια Εξοπλισμού Ελέγχου Στάθμευσης Αυτοκινήτων στο έργο CROCODILE 2 (MIS5009775) που εντάσσεται στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Διευρωπαϊκά Δίκτυα 2014-2020» στο πλαίσιο του Μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» / Connecting Europe Facility (CEF) 2014 – Τομέας Μεταφορών – Ευφυή Συστήματα Μεταφορών ITS .   Περισσότερα

19Σεπ 2018

Mε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό των ακαδημαϊκών υποδομών του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.   Περισσότερα

10Σεπ 2018

Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου σε δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (ακρωνύμιο SAVE –WATER), και κωδικό ΣΑΕ2018ΕΠ50560026, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA […]

09Αυγ 2018

Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου με εννέα (9) εξωτερικούς συνεργάτες, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Διερεύνηση βιωσιμότητας τηλεθέρμανσης από βιομάζα ή συναφείς πηγές ενέργειας, στον οικισμό της Δεσκάτης και ανάπτυξη μοντέλου πρότυπης πιλοτικής μονάδας σε δημόσια κτίρια, με σκοπό τη διεκδίκηση χρηματοδότησης από Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία» και […]