Προκηρύξεις/Προσκλήσεις

08Φεβ 2019

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την καθαριότητα του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, με αρ. διακ. 2/2019 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 70202. Δείτε περισσότερα στην διακήρυξη που επισυνάπτεται.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚ.ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ(2-2019)-19PROC004435396

06Φεβ 2019

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων διδακτικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά κατά το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Κατεβάστε την προκήρυξη για περισσότερες πληροφορίες.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΠΡ-ΣΥΝ-2018-2019-4

01Φεβ 2019

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη φύλαξη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά & Πτολεμαΐδα, με αρ. διακ. 1/2019 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 69924. Δείτε περισσότερα στην διακήρυξη που επισυνάπτεται.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΥΛΑΞΗΣ – 19PROC004401949

15Ιαν 2019

Προκήρυξη θέσεων τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο αρχείο της προκήρυξης που επισυνάπτεται.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ: ΠΡΟΚ-2018-Ν.4485-8

15Ιαν 2019

2η πρόσκληση σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Ποιότητα Αγροτικών Προϊόντων Ζωικής Προέλευσης» του τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ: 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

01Νοέ 2018

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ επί της πρόσκλησης για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα με αρ. πρωτ. Φ.Δ.Ο.3/1.4/3354/01-11-2018, ΑΔΑ: ΩΡ3746914Β-ΗΔ4 και ΑΔΑΜ: 18PROC003936206. ΔΙΟΡΘΩΣΗ […]

31Οκτ 2018

Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για εκτέλεση εργασιών βελτίωσης συστήματος θέρμανσης μικρού αμφιθεάτρου – Συντήρηση κλιματιστικών για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη.   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

09Οκτ 2018

Προκηρύσσουμε την πρόσληψη Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών, για ανάθεση διδακτικού έργου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη έκτακτων διδακτικών αναγκών Τμημάτων του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα είναι διάρκειας ενός εξαμήνου (Χειμερινό Εξάμηνο – Εαρινό Εξάμηνο).   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

02Οκτ 2018

Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», αρ. διακ. 7/2018 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 64297.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ