Διευθύνσεις

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Αθανάσιος Τόζιος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τηλ.2461068062, εσωτ. (1062)

Email: tozios@teiwm.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Βόγδος Πλιάτσιος, Προϊστάμενος

Τηλ.2461068283, εσωτ. (1283)

Email: prosop@teiwm.gr , vpliatsios@teiwm.gr

Αναστασία Καγκελάρη

Τηλ. 2461068284, εσωτ.(1284)

Email: prosop3@teiwm.gr , akagkelari@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας εκπαιδευτικού, διοικητικού, ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού τεχνικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι., όπως διορισμοί, προσλήψεις, μονιμοποιήσεις, εξελίξεις, αποσπάσεις, μετακινήσεις, χορήγηση αδειών, έκδοση μισθολογικών πράξεων, πειθαρχικά, τήρηση προσωπικών μητρώων, απολύσεις, αποδοχές παραιτήσεων από την υπηρεσία, μέριμνα για τη συνταξιοδότηση και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Φωτεινή Κονταξή, Προϊσταμένη

Τηλ. 2461068270, εσωτ.(1270)

Email: fkontaxi@teiwm.gr

Κωνσταντίνος Παδάνογλου

Τηλ. 2461068270, εσωτ.(1270)

Email: kpadano@teiwm.gr

Ευστράτιος Παδάνογλου

Τηλ. 2461040161-4, εσωτ.(261)

Email: epadano@teiwm.gr

Αγγελική Λιάκου

Τηλ. 2461040161-4, εσωτ.(202)

Email: aliakou@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στην αρμοδιότητα του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις εργασίες πρωτοκόλλου, την τήρηση του γενικού αρχείου του Τ.Ε.Ι., και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας και νομολογίας που διέπει την εν γένει λειτουργία του ιδρύματος σε συνεργασία με το Τμήμα Πληροφορικής, την εν γένει παραγωγή και αναπαραγωγή εγγράφων και εντύπου υλικού με οποιαδήποτε τεχνικό μέσο, την διεκπεραίωση και αποστολή της αλληλογραφίας του Τ.Ε.Ι., τη βεβαίωση ακρίβειας αντιγράφων και φωτοαντιγράφων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαχείριση του αναλώσιμου υλικού για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Διοικητικής Μέριμνας, και ότι αφορά την φύλαξη και την καθαριότητα των χώρων του ιδρύματος, την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, των τηλετύπων και λοιπών μέσων επικοινωνίας.

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Σπύρος Σιδέρης, Προϊστάμενος

Τηλ. 2461068029, εσωτ.(1029)

Email: sideris@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση:

Με την συγκρότηση, την λειτουργία και την γραμματειακή υποστήριξη των συλλογικών οργάνων του Τ.Ε.Ι. και ιδίως της Συνέλευσης, του Συμβουλίου του ΤΕΙ, του Συμβουλίου Διοίκησης, του Τεχνικού Συμβουλίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων καθώς και όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις διαδικασίες εκλογής και ανάδειξης των ατομικών και συλλογικών οργάνων του ΤΕΙ καθώς και με την έκδοση των πράξεων για την συγκρότηση των πάσης φύσεως επιτροπών και ομάδων εργασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Νικόλαος Γεωργανάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τηλ. 2461068230, εσωτ.(1230)

Email: ngeorgan@teiwm.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ

Φωτεινή Κατσάρα, Προϊσταμένη

Τηλ. 2461068236, εσωτ.(1236)

Email: oikon3@teiwm.gr , fkatsara@teiwm.gr

Δώρα Κουτσουλιώτα

Τηλ. 2461068212, εσωτ.(1212)

Email: oikon7@teiwm.gr , thkouts@teiwm.gr

Κατερίνα Φλώρου

Τηλ. 2461068213, εσωτ.(1213)

Email: oikon8@teiwm.gr , aflorou@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τη σύνταξη και αναμόρφωση του προϋπολογισμού, τη σύνταξη του απολογισμού και ισολογισμού και την υποβολή τους στα αρμόδια όργανα προς έγκριση.

Την παρακολούθηση των εσόδων του ΤΕΙ και την έκδοση των γραμματίων είσπραξης Τη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και βεβαιώσεων. Τις πράξεις προβλέψεων στον προϋπολογισμό (δηλαδή πράξεις ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του ΤΕΙ).

Την τήρηση αρχείου όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του τμήματος.

Την αναγνώριση, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών που αφορούν τις πάσης φύσεως προμήθειες, αγορές και λοιπές δαπάνες που βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΕΙ.

Την πληρωμή των υποχρεώσεων του Ιδρύματος (οδοιπορικά, προμηθευτές κ.λ.π.) πλην των δαπανών μισθοδοσίας και αποζημιώσεων που υπάγονται στο Τμήμα Μισθοδοσίας και Αποζημιώσεων.

Την τήρηση των απαιτουμένων βιβλίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημόσιου Λογιστικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Ελισάβετ Καπρίνη, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τηλ. 2461068241, εσωτ.(1241)

Email: oikon1@teiwm.gr , vkaprini@teiwm.gr

Πηνελόπη Γκάρα

Τηλ. 2461068243, εσωτ.(1243)

Email: pgara@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

Την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών μισθοδοσίας, αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεων και αμοιβών του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού.

Την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών για μετακινήσεις εκτός έδρας. Την αναγνώριση και εκκαθάριση δαπανών αποζημιώσεων μελών συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας. Την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων, φορολογικών μητρώων και στοιχείων.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Γεώργιος Χαϊτίδης, Προϊστάμενος

Τηλ. 2461068232, εσωτ.(1232)

Email: oikon2@teiwm.gr , ghaitidis@teiwm.gr

Ανθή Κυρατσού

Τηλ. 2461068102, εσωτ.(1102)

Email: oikon4@teiwm.gr , akyratsou@teiwm.gr

Κατερίνα Βλαχάκη

Τηλ. 2461068103, εσωτ.(1103)

Email: oikon6@teiwm.gr , avlachaki@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

Την υλοποίηση του προγράμματος προμηθειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Την αναγνώριση των δαπανών και την έκδοση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων αφού προηγηθεί η σχετική ανάληψη υποχρέωσης. Τη μίσθωση κινητών και ακινήτων. Τη διαχείριση κάθε είδους αναλώσιμου υλικού. Την αξιοποίηση και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ΤΕΙ. Την απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και τη σύνταξη κτηματολογίου. Την τήρηση των αναγκαίων βιβλίων και στοιχείων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Δελνιώτου Μαρία, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη

Τηλ. 2461068061, εσωτ.(1061)

Email: practice@teiwm.gr , mdelniotou@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση των προγραμμάτων σπουδών όλων των τμημάτων και την παρακολούθηση κάθε τροποποίησης τους. Τη μέριμνα για την έγκαιρη ετοιμασία της ύλης του οδηγού σπουδών σε συνεργασία με τις γραμματείες των τμημάτων και το τμήμα εκδόσεων και βιβλιοθήκης. Τη μέριμνα για το συντονισμό της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των τμημάτων, ιδιαίτερα σε θέματα που αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα, στην πραγματοποίηση των εξετάσεων, όπως και την επίλυση των θεμάτων που ανακύπτουν. Το συντονισμό των διαδικασιών που αφορούν στις εγγραφές, μετεγγραφές και κατατακτήριες εξετάσεις.
Τη μέριμνα για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών σε συνεργασία με τις σχετικές επιτροπές με κύρια επιδίωξη την αποδοτική άσκηση των σπουδαστών και την αποτελεσματική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Την ενημέρωση και την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων και ειδικότερα:

Τη μέριμνα για την ενημέρωση των σπουδαστών για τις νέες τάσεις που επικρατούν και τις ελλείψεις δεξιοτήτων που υπάρχουν στην αγορά εργασίας και τις προοπτικές που διαφαίνονται για το άμεσο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον. Τη μέριμνα για τη συγκέντρωση πληροφοριών που θα επεξεργάζεται και θα διαχέει στους σπουδαστές για τις ανάγκες συγκεκριμένων επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό. Την παροχή συμβουλών στους σπουδαστές για τις δυνατότητες που υπάρχουν και τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν προκειμένου να έχουν θετικά αποτελέσματα στην προσπάθεια τους για ανεύρεση μιας θέσεως εργασίας και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους. Τη μέριμνα για την επαφή των επιχειρήσεων με τους σπουδαστές που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να εργαστούν σε συγκεκριμένο τομέα είτε με μεμονωμένες συναντήσεις είτε με τη διοργάνωση ημερίδων-συναντήσεων.

Την τήρηση βάσης δεδομένων, η οποία ενημερώνεται συνεχώς με τα στοιχεία όλων των τελειοφοίτων και αποφοίτων, με αίτηση των ενδιαφερομένων σπουδαστών.

Την ενημέρωση των σπουδαστών σε θέματα Ειδικών Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Μετεκπαίδευσης

ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Ελένη Ματιάκη, Προϊσταμένη

Τηλ. 2461068271, εσωτ.(1271)

Email: estia@teiwm.gr , ematiaki@teiwm.gr

Γεώργιος Γαλάνης

Τηλ. 2461068275, εσωτ.(1275)

Email: estia@teiwm.gr , ggalanis@teiwm.gr

Αρμοδιότητες

Στις αρμοδιότητες του τμήματος υπάγονται όλα τα θέματα που έχουν σχέση με:

Τη διοικητική υποστήριξη για την εκπλήρωση των σκοπών της Σπουδαστικής Λέσχης που είναι:

Η μέριμνα για την εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής παροχής σίτισης και στέγασης στους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι. Η μέριμνα για την οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθηκών, αναγνωστήριων, αναψυκτηρίων, εντευκτηρίων και λοιπών χώρων αναψυχής και άθλησης των σπουδαστών. Η μέριμνα για την διοργάνωση αθλητικών, καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων εντός και εκτός της χώρας Η μέριμνα για την περιοδική έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων με πληροφορίες γύρω από τις διευκολύνσεις και τον τρόπο που παρέχονται στους σπουδαστές. Η παροχή πληροφοριών σχετικά με την χορήγηση σπουδαστικών δανείων, υποτροφιών και άλλων βοηθημάτων, όπως και με την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν. Η παροχή πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης στους σπουδαστές και το πάσης φύσεως προσωπικό του Ιδρύματος κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Η άσκηση ελέγχου στο εστιατόριο και το κυλικείο του Ιδρύματος σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας. Η τήρηση βιβλίου κινήσεως των σπουδαστών και του προσωπικού, η διακίνηση της σχετικής αλληλογραφίας και η εισήγηση μέτρων προς την Δ/νση του Ιδρύματος για την προαγωγή και διασφάλιση της υγείας των σπουδαστών και των εργαζόμενων και την υγιεινή των χώρων του Ιδρύματος. Η μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου φαρμακευτικού υλικού και οργάνων. Η παροχή πρώτων βοηθειών. Η άσκηση πρόληψης για τη διατήρηση, βελτίωση και προαγωγή της υγείας των σπουδαστών με την υγειονομική διαφώτιση, την υγιεινή του περιβάλλοντος του Ιδρύματος, την υγιεινοδιαιτητική αγωγή, τον οικογενειακό προγραμματισμό, την αντισύλληψη, τα ναρκωτικά, τον αλκοολισμό και ψυχοκοινωνική έρευνα. Η συνεργασία με όλους τους φορείς μέσα στην κοινότητα για την διοργάνωση εκδηλώσεων ή ημερίδων για θέματα κοινωνικής μέριμνας. Όσες από τις αρμοδιότητες αυτές αναφέρονται στη Σπουδαστική Λέσχη μεταφέρονται σ’ αυτή αυτοδίκαια μετά την λειτουργία της.

  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας