Διοικητικές υπηρεσίες

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΕΙ

Νικόλαος Γεωργανάκης

Τηλ. 2461068230, εσωτ. (1230)

Emailgenk@teiwm.gr

Προΐσταται των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ και υπάγεται στον Πρύτανη του Ιδρύματος.

1. Διευθύνσεις

α. Διεύθυνση Διοικητικού

β. Διεύθυνση Οικονομικού

γ. Διεύθυνση Συντονισμού Σπουδών και Σπουδαστικής Μέριμνας

2. Αυτοτελή Τμήματα

α. Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων,

β. Τμήμα Σχεδιασμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης,

γ. Τμήμα Πληροφορικής,

δ. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών,

ε. Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων,

στ. Τμήμα Εκδόσεων και Βιβλιοθήκης,

ζ. Γραμματεία Προέδρου-Αντιπροέδρου και Γενικού Γραμματέα

  • Ε.Λ.Κ.Ε.

    Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας