Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με αντικείμενο την «Τεχνική & Διοικητική Υποστήριξη» του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Λογιστική & Ελεγκτική Δ΄ Κύκλος 2017-2018”» με κωδ. 80222, σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη.

Διαβάστε εδώ