Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, μίας (1) θέσης Εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την «Τεχνική υποστήριξη» του Διιδρυματικού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Εκπαίδευσης – MANEDU 2017-2018 (Β κύκλος)», κωδ. 80191, των τμημάτων  Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά, με το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΑΕΙ Πειραιά και με το Πανεπιστήμιο National University of Kyiv – Taras Shevchenko Department of Psychology) (ΦEK 2224, Τεύχος Β, 15-10-2015 όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4523, Τεύχος Β, 30-12-2016)

Διαβάστε εδώ