Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου σε δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (ακρωνύμιο SAVE –WATER), και κωδικό ΣΑΕ2018ΕΠ50560026, στο πλαίσιο του προγράμματος ‘INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020’ που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους, με επιστημονικά υπεύθυνη την καθηγήτρια του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας κα Αμανατίδου Ελισάβετ.

 

Αρχείο Πρόσκλησης