Όργανα διοίκησης

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα του Ιδρύματος είναι:

 • Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις
 • Το Πρυτανικό Συμβούλιο
 • Η Σύγκλητος

Τα όργανα της Σχολής είναι:

 • ο Κοσμήτορας
 • η Κοσμητεία και
 • η Σύγκλητος/Συνέλευση

Τα όργανα του Τμήματος είναι:

 • Ο Πρόεδρος,
 • Η Συνέλευση

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος απαρτίζεται από τον Πρύτανη, τους Κοσμήτορες των Σχολών, μέχρι δύο Προέδρους Τμημάτων κάθε Σχολής, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν εκπρόσωπο κάθε κατηγορίας προσωπικού με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Μέλη της Συγκλήτου

 1. Γκανάτσιος Στέργιος, Πρύτανης του ΤΕΙ, ως Πρόεδρος
 2. Μαρόπουλος Στέργιος, Αντιπρύτανης του ΤΕΙ, ως μέλος
 3. Μπίσμπας Αντώνης, Αντιπρύτανης του ΤΕΙ, ως μέλος
 4. Σαριαννίδης Νικόλαος, Αντιπρύτανης του ΤΕΙ, ως μέλος
 5. Χαριτούδη Γεωργία, Αντιπρύτανης του ΤΕΙ, ως μέλος
 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Κοσμήτορας της ΣΤΕΦ, ως μέλος
 7. Καραφόλας Συμεών, Κοσμήτορας της ΣΔΟ, ως μέλος
 8. Μέλφου Αικατερίνη, Κοσμήτορας της ΣΤΕΓΤΕΤΡΟΔ, ως μέλος
 9. Σαββίδης Σεραφείμ, εκτελών χρέη Κοσμήτορα της ΣΕΥΠ, ως μέλος
 10.  Χριστοφορίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της ΣΤΕΦ, ως μέλος
 11.  Κακούλης Κων/νος, Πρόεδρος του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομ. Σχεδιασμού Τ.Ε. της ΣΤΕΦ, ως μέλος
 12.  Χαραλαμπίδης Γεώργιος, Πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης Τ.Ε. της ΣΤΕΦ, ως μέλος
 13. Καλογηράτου Ζαχαρούλα, Πρόεδρος του τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. της ΣΤΕΦ, ως μέλος
 14. Λάππας Γεώργιος, Πρόεδρος του τμήματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. της ΣΤΕΦ, ως μέλος
 15. Δριτσάκη Χάιδω, Πρόεδρος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της ΣΔΟ, ως μέλος
 16. Ζησόπουλος Δημήτριος, Πρόεδρος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη της ΣΔΟ, ως μέλος
 17. Κοντέος Γεώργιος, Πρόεδρος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα τα Γρεβενά της ΣΔΟ, ως μέλος
 18. Μονοβασίλης Θεόδωρος, Πρόεδρος του τμήματος Διεθνούς Εμπορίου της ΣΔΟ, ως μέλος
 19. Χουτέα Μαρία, εκπρόσωπος των προπτυχιακών φοιτητών, ως μέλος με αναπληρωματικό τον κ. Γουσέτη Σπύρο (ετήσια θητεία)
 20. Πουλαράκης Νικόλαος, εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών, ως μέλος (ετήσια θητεία)
 21. Ντίνας Νικόλαος, εκπρόσωπος των ΕΔΙΠ, ως μέλος με αναπληρωματικό τον κ. Τασκασαπλίδη Γεώργο (διετή θητεία)
 22. Κόιος Κύρος, εκπρόσωπος των ΕΤΕΠ, ως μέλος με αναπληρωματικό τον κ. Κωτσίδη Ευθύμιο (διετή θητεία)
 23. Σιδέρης Σπύρος, εκπρόσωπος του Διοικητικού Προσωπικού, ως μέλος με αναπληρωματικό τον κ. Νικολάου Δημήτριο (διετή θητεία)

Οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου είναι οι ακόλουθες:

 • Η χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του ιδρύματος και της πολιτικής για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία,
 • η έγκριση για την εκτέλεση ι) των χρηματοδοτούμενων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών έργων, ιι) έργων συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης,
 • Η έγκριση ι) των ειδικών μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών των επιτροπών επιλογής ή εξέλιξης καθηγητών, ιι) των κανονισμών σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, ιιι) των κανονισμών σπουδών προγραμμάτων σύντομου κύκλου και δια βίου μάθησης, ιv) του περιεχομένου όλων των προγραμμάτων σπουδών του ιδρύματος,
 • η λήψη απόφασης για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
 • η λήψη απόφασης για την έναρξη και τη λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων,
 • η διατύπωση γνώμης προς τον πρύτανη του ιδρύματος ι)) για τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, ιι) για την οργάνωση ή την κατάργηση προγραμμάτων σπουδών, ιιι) για τον προγραμματικό σχεδιασμό, ιν) η για την κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος κατά την αντίστοιχη συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού,
 • η διατύπωση γνώμης προς το Συμβούλιο του ιδρύματος για ίδρυση ή κατάργηση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας Σχολών,
 • ηανάληψη πρωτοβουλιών για τη συνεργασία του ιδρύματος με εκπαιδευτικά ή μορφωτικά ιδρύματα και επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
 • η άσκηση όσων αρμοδιοτήτων δεν ανατίθενται από το νόμο ειδικώς σε άλλα όργανα του ιδρύματος.
 • Ο Πρύτανης εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ι. και το διοικεί σε  συνεργασία με τη Σύγκλητο. Ο Πρύτανης έχει τις εξής αρμοδιότητες :
 • Προΐσταται του ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών.
 • Εκπροσωπεί το ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως.
 • Συγκαλεί τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Συγκλήτου, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος της Συγκλήτου. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
 • Μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου του ιδρύματος. Μπορεί, επίσης, να μετέχει χωρίς ψήφο στις συνεδριάσεις όλων των λοιπών συλλογικών οργάνων του ιδρύματος.
 • Καταρτίζει σχέδιο Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού, τους οποίους εισηγείται προς έγκριση στο Συμβούλιο του ιδρύματος
 • Καταρτίζει και αναμορφώνει ι) τον ετήσιο τακτικό οικονομικό προϋπολογισμό και τελικό οικονομικό απολογισμό του ιδρύματος, καθώς και τους αντίστοιχους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ιι) τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του ιδρύματος, τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο.
 • Προκηρύσσει τις θέσεις καθηγητών, εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του ιδρύματος και χορηγεί τις άδειες απουσίας του προσωπικού.
 • Μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του ιδρύματος.
 • Μπορεί να ζητά από οποιοδήποτε όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, στοιχεία και έγγραφα για κάθε υπόθεση του ιδρύματος.
 • Συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο, πλην του Συμβουλίου του ιδρύματος, όταν αυτό παραλείπει παρανόμως να λάβει αποφάσεις, και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 • Λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος, πλην του Συμβουλίου, αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.
 • Είναι υπεύθυνος για τη λήψη μέτρων για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του ιδρύματος.
 • Τοποθετεί τους γενικούς διευθυντές του ιδρύματος
 • Κατανέμει τις πιστώσεις στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του ιδρύματος στο πλαίσιο της αντίστοιχης συμφωνίας προγραμματικού σχεδιασμού.
 • Οργανώνει και καταργεί τα προγράμματα σπουδών με απόφασή του, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το Συμβούλιο

Ο Πρύτανης ορίζει, για την υποβοήθηση του έργου του, αναπληρωτές πρύτανη, στους ποίους μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του.(ΦΕΚ : Τεύχος Β’ 4589/27.12.2017)

Η σειρά με την οποία αναπληρώνουν οι Αντιπρυτάνεις τον Πρύτανη του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας είναι η εξής:

 • Πρώτος ο Αντιπρύτανης Μαρόπουλος Στέργιος  (Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης)
 • Δεύτερη η Αντιπρύτανης Χαριτούδη Γεωργία  (Διοικητικών Υποθέσεων)
 • Τρίτος ο Αντιπρύτανης Σαριαννίδης Νικόλαος  (Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης)
 • Τέταρτος ο Αντιπρύτανης Παπαδόπουλος Ιωάννης  (Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και της Φοιτητικής Μέριμνας)
 • Ε.Λ.Κ.Ε.

  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων κι Έρευνας