Ανάδειξη Αναδόχου για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών (toner, μελάνες κ.λ.π) για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα», αριθμ. διακ. 6/2018

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης μέσω του World Wide Web, πριν παραλάβουν το κείμενο της Διακήρυξης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα, έτσι ώστε το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 6/2018
ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ / Τ.Κ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΦΑΞ:
e-mail:

Η παραπάνω φόρμα θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί στα e-mail oikon6@teiwm.gr ή oikon2@teiwm.gr του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 

ΝΕΟ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 6/2018