ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την Ανάδειξη αναδόχου για την καθαριότητα των σταβλικών εγκαταστάσεων (και εκτέλεση λοιπών συναφών εργασιών) για τις ανάγκες του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στη Φλώρινα, αρ. διακήρ. 4/2019

 

Συνημμένα αρχεία:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστέλλουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) στα oikon2@teiwm.gr ή oikon6@teiwm.gr έτσι ώστε το Ίδρυμα να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη Διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινίσεις. Ακολουθεί ένα υπόδειγμα για τα στοιχεία του παραλήπτη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4/2019

ΗΜΕΡ. ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΠΟΛΗ / Τ.Κ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΦΑΞ:

e-mail: