Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας», αρ. διακ. 5/2019 – αρ. ΕΣΗΔΗΣ 73683. Δείτε περισσότερα στο επισυναπτόμενο αρχείο.

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ-19PROC004901573