ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ: Εγκατάσταση συστήματος BMS στο λεβητοστάσιο του κτιρίου της βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας στην Κοζάνη

Προϋπολογισμός: 5.580,00 € με ΦΠΑ

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19PROC004658355