Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, μίας (1) θέσης Εξωτερικού συνεργάτη με αντικείμενο την «Κατάρτιση και Υλοποίηση Διαγωνισμών και Συμβάσεων του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας» στα πλαίσια του έργου «Τεχνική Υποστήριξη Έργων ΕΛΚΕ» με κωδ. 80003.

 

Διαβάστε την πρόσκληση