Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλαίσια του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (SAVE –WATER) και MIS 5032755 , του προγράμματος ‘INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020’ που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

 

Περισσότερα