Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ» με ακρωνύμιο ECOETHYLENE (MIS 503031) και κωδ. έργου 80233.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

https://goo.gl/M3v7mh