Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΟΡΘΩΣΗ

επί της πρόσκλησης για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου/-ων για τη συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας σε Κοζάνη, Φλώρινα, Καστοριά, Γρεβενά και Πτολεμαΐδα με αρ. πρωτ. Φ.Δ.Ο.3/1.4/3354/01-11-2018, ΑΔΑ: ΩΡ3746914Β-ΗΔ4 και ΑΔΑΜ: 18PROC003936206.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

 

Οι παραλήπτες της Πρόσκλησης μέσω του World Wide Web, πριν παραλάβουν το κείμενο της Πρόσκλησης θα πρέπει να παρέχουν τα στοιχεία τους στην παρακάτω φόρμα, έτσι ώστε το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή διευκρινήσεις.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ

Στοιχεία διαδικασίας: Πρόσκληση με αρ. πρωτ. Φ.Δ.Ο.3/1.4/3354/01-11-2018
Ημ/νία παραλαβής πρόσκλησης:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
ΠΟΛΗ / Τ.Κ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:
ΦΑΞ:
e-mail:

Η παραπάνω φόρμα θα πρέπει υποχρεωτικά να αποσταλεί στα e-mail oikon6@teiwm.gr ή oikon2@teiwm.gr του Τμήματος Προμηθειών και Διαχείρισης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.