Υποβολής προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με τέσσερεις (4) εξωτερικούς συνεργάτες με αντικείμενο απασχόλησης τη «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων του Ε.Π. «ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Τεχνική Βοήθεια του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» της πράξης «Δράσεις υποστήριξης της λειτουργίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΒΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 5032755 (κωδ. Έργου 80254) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) με Επ. Υπεύθυνο τον κ. Στημονιάρη Δημήτριο. Δείτε περισσότερα στον σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΕΛΚΕ ή στην επισυναπτόμενη πρόσκληση.

 

https://bit.ly/2Hd0i3r

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ