ΕΛΚΕ

14Ιαν 2019

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο «Δράση ΚΑ1 με ένα δικαιούχο στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2018-1-EL01-KA107-047201)», (κωδ. resCom 80303).   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 80303_209.2019_61Ν446914Β-ΧΞΘ

14Ιαν 2019

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με δύο (2) εξωτερικών συνεργατών για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο έργο «Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών προγράμματος ERASMUS+ Ακαδημαϊκού έτους 2018-2019», (κωδ. resCom 80240).   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 80240_208.2019_679Γ46914Β-3ΓΤ

14Ιαν 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΩΝ CO2: ΠΛΗΡΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΙΘΥΛΕΝΙΟ» με ακρωνύμιο ECOETHYLENE (MIS 503031) και κωδ. έργου 80233.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 211.2019_ΩΖΜ146914Β-4ΜΜ

28Δεκ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, δύο (2) θέσεων Εξωτερικών συνεργατών για επικουρικό έργο στο νέο κύκλο του ΠΜΣ Σπουδών «Συστήματα CAD/CAM και Σχεδιασμός Προϊόντων» 2018-2019 (κωδ. resCom 80302) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3406/ τ.Β’ /10-08-2018).   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ: […]

21Δεκ 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού Δικαίου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παροχή συμβουλευτικού έργου σε επίπεδο τεχνογνωσίας συστημάτων CAD/CAM/CAE», (κωδ. resCom80248), με επιστημονικά υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας κ. Τσουκνίδα Αλέξανδρου.   ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ: Πρόσκληση Ω55346914Β – […]

07Δεκ 2018

Για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου με έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη με αντικείμενο απασχόλησης «Τεχνική υποστήριξη προγραμμάτων του Ε.Π. «ΕΠΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ, στο πλαίσιο της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του ΕΛΚΕ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» και MIS 5032755 (κωδ. Έργου 80254)» Δείτε την πρόσκληση εδώ: https://goo.gl/3tqdEF  

15Οκτ 2018

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα πλαίσια του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (SAVE –WATER) και MIS 5032755 , του προγράμματος ‘INTERREG IPA II CROSS-BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020’ που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους.   Περισσότερα

05Οκτ 2018

Οριστικοί πίνακες κατάταξης αποτελεσμάτων για την επιλογή Νέων Επιστημόνων κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας» με MIS 5030473 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019» Πρόσκλησης 5835/31-07-2018.   Περισσότερα

03Οκτ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή για την προμήθεια Αναλωσίμων Εργαστηρίου στα πλαίσια του έργου «Improving water management and supply infrastructure via smart technologies, policies and tools» (SAVE –WATER) και κωδικό 2018ΕΠ50560026, (κωδ. resCom 80230), του προγράμματος […]